شماره تماس:021-88516368
ردیف نام سایز
معمولی
یکرو دورو
فوری
یکرو دورو
یک روزه
یکرو دورو
کارت
- گلاسه یووی ۸/۵*۴/۸
۶۹,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
۷۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۰ ۰
- کتان ۸/۵*۴/۸
۱۱۷,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۹,۰۰۰
۰ ۰
- سلفون مات ۸/۵*۴/۸
۷۳,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
۸۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۸۷,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
- سلفون براق ۸/۵*۴/۸
۷۳,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
۸۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۸۷,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
- سوسماری ۸/۵*۴/۸
۹۲,۰۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- سلفون مات مخملی ۸/۵*۴/۸
۱۸۸,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لیبل یووی ۸/۵*۴/۸
۸۳,۰۰۰ ۰
۹۰,۰۰۰ ۰
۰ ۰
- طرح چرم ۸/۵*۴/۸
۰ ۹۴,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- سلفون مات دورگرد ۹*۶
۰ ۱۲۶,۰۰۰
۰ ۱۳۷,۰۰۰
۰ ۱۴۸,۰۰۰
- سلفون براق دورگرد ۹*۶
۰ ۱۲۶,۰۰۰
۰ ۱۳۷,۰۰۰
۰ ۱۴۸,۰۰۰
- لمینت مات دورگرد ۹*۶
۰ ۳۷۴,۰۰۰
۰ ۳۸۵,۰۰۰
۰ ۰
- لمینت براق دورگرد ۹*۶
۰ ۲۳۹,۰۰۰
۰ ۲۵۰,۰۰۰
۰ ۰
- سلفون مات مخملی دورگرد ۹*۶
۰ ۲۴۶,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لمینت برجسته دورگرد ۹*۶
۰ ۲۵۴,۰۰۰
۰ ۲۶۵,۰۰۰
۰ ۰
- سلفون مات مخملی طلاکوب ۹*۶
۰ ۴۴۹,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- سلفون مات مخملی موضعی ۹*۶
۰ ۳۰۲,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- سلفون مات موضعی ۹*۶
۰ ۱۶۸,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- سلفون مات طلاکوب ۹*۶
۰ ۳۴۲,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- طلا کارت لمینت براق ۹*۶
۰ ۴۰۴,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- طلا کارت لمینت مات ۹*۶
۰ ۵۵۵,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لمینت برجسته ۵/۶*۵/۶
۰ ۱۹۱,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لمینت برجسته طلاکوب ۵/۶*۵/۶
۰ ۳۳۰,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لمینت مات ۵/۶*۵/۶
۰ ۲۴۳,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- لمینت براق ۵/۶*۵/۶
۰ ۱۵۶,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- پی وی سی 300 میکرون ۹*۶
۰ ۷۲۱,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- پی وی سی 500 میکرون ۹*۶
۰ ۶۱۳,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- پی وی سی 760 میکرون ۹*۶
۰ ۱,۵۹۱,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
- پی وی سی 760 متالیک ۹*۶
۰ ۲,۴۰۶,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
تراکت
1 تراکت تحریر 80 گرم A6 عددی1000 10*14/5
۸۳,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۶۷,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
۰ ۰
2 تراکت تحریر 80 گرم A5 عددی1000 14/5*20
۱۲۱,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۴,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
۰ ۰
3 تراکت تحریر 80 گرم A4 عددی1000 20*29
۲۳۹,۰۰۰ ۳۳۱,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰
۰ ۰
4 تراکت تحریر 80 گرم A6 عددی2000 10*14/5
۹۸,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۱۱,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
5 تراکت تحریر 80 گرم A5 عددی2000 14/5*20
۱۹۵,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
6 تراکت تحریر 80 گرم A4 عددی2000 20*29
۳۸۹,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
۴۱۶,۰۰۰ ۵۲۲,۰۰۰
۴۳۷,۰۰۰ ۵۴۲,۰۰۰
7 تراکت تحریر 80 گرم A6 عددی5000 10*14/5
۲۰۶,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
۲۲۶,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰
۰ ۰
8 تراکت تحریر 80 گرم A5 عددی5000 14/5*20
۴۱۱,۰۰۰ ۴۷۳,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۰ ۰
9 تراکت تحریر 80 گرم A4 عددی5000 20*29
۸۲۱,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
۸۵۵,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰
۰ ۰
10 تراکت گلاسه 135 گرم A6 عددی 1000 10*14/5
۱۰۲,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
۰ ۰
11 تراکت گلاسه 135 گرم A5 عددی 1000 14/5*20
۲۰۴,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰
۰ ۰
12 تراکت گلاسه 135 گرم A4 عددی 1000 20*29
۴۰۷,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
۴۲۷,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
۰ ۰
13 تراکت گلاسه 135 گرم A6 عددی 2000 10*14/5
۱۸۳,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ ۲۲۱,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
14 تراکت گلاسه 135 گرم A5 عددی 2000 14/5*20
۳۶۴,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰
۳۸۴,۰۰۰ ۴۳۴,۰۰۰
۴۰۴,۰۰۰ ۴۵۴,۰۰۰
15 تراکت گلاسه 135 گرم A4 عددی 2000 20*29
۷۲۷,۰۰۰ ۸۲۷,۰۰۰
۷۵۴,۰۰۰ ۸۵۴,۰۰۰
۷۷۴,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
16 تراکت گلاسه 135 گرم A6 عددی 5000 10*14/5
۴۱۹,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
۴۳۹,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰
۰ ۰
17 تراکت گلاسه 135 گرم A5 عددی 5000 14/5*20
۸۳۶,۰۰۰ ۸۹۶,۰۰۰
۸۶۳,۰۰۰ ۹۲۳,۰۰۰
۰ ۰
18 تراکت گلاسه 135 گرم A4 عددی 5000 20*29
۱,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۷۹۱,۰۰۰
۱,۷۰۶,۰۰۰ ۱,۸۲۴,۰۰۰
۰ ۰
پوستر
1 پوستر تحریر 80 گرم 70*50 عددی 1000 50*70
۱,۵۰۸,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
2 پوستر تحریر 80 گرم 45*60 عددی1000 60*45
۱,۴۰۴,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
3 پوستر تحریر 80 گرم A3 عددی 1000 29*42
۷۱۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
4 پوستر تحریر 80 گرم 70*50 عددی 2000 50*70
۲,۳۹۹,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
5 پوستر تحریر 80 گرم 45*60 عددی2000 60*45
۲,۱۹۲,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
6 پوستر تحریر 80 گرم A3 عددی 2000 29*42
۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
7 پوستر گلاسه 135 گرمی 70*50 عددی 1000 50*70
۲,۴۹۰,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
8 پوستر گلاسه 135 گرمی 45*60 عددی 1000 60*45
۲,۰۸۹,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
9 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 عددی 1000 29*42
۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
10 پوستر گلاسه 135 گرمی 70*50 عددی 2000 50*70
۴,۳۶۲,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
11 پوستر گلاسه 135 گرمی 45*60 عددی 2000 60*45
۳,۵۶۰,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
12 پوستر گلاسه 135 گرمی A3 عددی 2000 29*42
۱,۷۸۱,۰۰۰ ۲,۲۰۸,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
سربرگ
1 سربرگ A4 تحریر 80 گرمی 1000 عددی 21*29/7
۳۱۴,۰۰۰ ۴۴۶,۰۰۰
۳۳۴,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰
۰ ۰
2 سربرگ A5 تحریر 80 گرمی 1000 عددی 14/8*10/5
۱۵۷,۰۰۰ ۲۲۳,۰۰۰
۱۷۱,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰
۰ ۰
3 سربرگ A4 تحریر 100 گرمی 1000 عددی 21*29/7
۵۱۶,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
4 سربرگ A5 تحریر 100 گرمی 1000 عددی 14/8*10/5
۲۵۸,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
5 سربرگ A4 کتان 120 گرمی 1000 عددی 21*29/7
۶۹۸,۰۰۰ ۹۱۴,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
6 سربرگ A5 کتان 120 گرمی 1000 عددی 14/8*10/5
۳۵۰,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰
۰ ۰
۰ ۰
پاکت
1 پاکت تحریر 80 گرمی A4 34/5*48
۸۱۰,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
2 پاکت تحریر 80 گرمی ملخی 23*25
۳۳۹,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
3 پاکت تحریر 100 گرمی A4 34/5*48
۱,۱۶۷,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
4 پاکت تحریر 100 گرمی ملخی 23*25
۴۹۷,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
5 پاکت کتان 120 گرمی A4 34/5*48
۱,۵۶۰,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
6 پاکت کتان 120 گرمی ملخی 23*25
۶۶۶,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
7 پاکت گلاسه 135 گرمی A4 34/5*48
۱,۳۰۱,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
8 پاکت گلاسه 135 گرمی ملخی 23*25
۵۷۴,۰۰۰ ۰
۰ ۰
۰ ۰
دسترسی سریع

وبلاگ

تعرفه محصولات

خانه

اخبار

دسترسی سریع

مجموعه چاپ مهرآوه در سال 1378 به عنوان یک واحد کوچک دیجیتال با بهره گیری از یک دستگاه چاپ چهاررنگ و تک رنگ پا به عرصه چاپ نهاد.

تلفن پشتیبانی

021-88516368
021-88512839
021-88504326

فضای مجازی
logo
logo
logo
نماد ها
logo-samandehi